Algemene voorwarden FSA

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. Copyright

Alle teksten, lay-outs, foto’s, afbeeldingen en scripts op deze site zijn eigendom van FAC SECUNDUM ARTEM NV. Elke overname of aanpassing van deze eigendom – geheel of gedeeltelijk – is verboden tenzij na voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van FAC SECUNDUM ARTEM.

Elk onrechtmatig gebruik van de gegevens op deze site kan leiden tot een burgerrechterlijke of strafrechterlijke vervolging.

2. Aansprakelijkheid

De gegevens op deze site en de verpakkingen van FAC SECUNDUM ARTEM (oa onder het label ‘FSA Chemicals’) worden door FAC SECUNDUM ARTEM ter goeder trouw gepubliceerd. FSA is evenwel niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via deze site of op de FSA Chemicals verpakkingen werd gevonden of uitgewisseld.

FSA wijst elke uitdrukkelijke of impliciete aansprakelijkheid af voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door zijn fout of nalatigheid, zelfs indien deze ernstig is, betreffende de website www.FSA-Chemical.be, met inbegrip van, doch zonder beperking, van alle verliezen, beschadigingen aan programma’s of andere gegevens, apparatuur en dergelijke.

FSA kan de toegang tot de site of tot een gedeelte ervan zonder voorafgaande verwittiging onderbreken en behoudt zich het recht voor de functies om de site te raadplegen zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen.

De gebruiker van de informatie op deze site ziet af van elke klacht, van welke aard ook, met betrekking tot de op deze site ter beschikking gestelde informatie.

Het raadplegen of het gebruik van deze website impliceert een automatische instemming met de voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid.

De extra informatie die naast de wettelijk verplichte teksten op de verpakkingen van FSA en op deze site wordt vermeld, is ten behoeve van de officina-apothekers die bijkomende informatie over grondstoffen wensen.

Deze informatie is bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. Voor persoonlijk gebruik mogen gegevens uitgeprint en gedownload worden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren zonder schriftelijke toestemming.

De gebruiker van deze pagina en hierop vermelde informatie stemt ermee in dat bij gebruik hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen blijven uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

FSA is niet verantwoordelijk voor fouten, vergissingen en gebreken in de algemene inhoud op deze website en de bijkomende informatie op de grondstofverpakkingen. FSA is ook niet verantwoordelijk voor mogelijke vergissingen gemaakt in bereidingen, alsook voor fouten of het mislukken van bepaalde bereidingen op basis van de informatie op deze website en de verpakkingen van FSA Chemicals.

FSA is niet verantwoordelijk voor inbreuken op copyrights dat op formules of grondstoffen kan rusten. Elke gebruiker blijft persoonlijk verantwoordelijk voor de door hem gemaakte bereiding.

Elk gebruik van deze website en de bijkomende informatie op de verpakkingen van FSA Chemicals gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Dit neemt niet weg dat FSA er alles aan zal doen correcte gegevens te publiceren en indien nodig correcties door te voeren.